Hồ Chí Minh - Học trò xuất sắc của Lênin

 

         Sau gần 10 năm ra đi tìm đường cứu nước, hòa mình trong cuộc sống của những người lao động khắp Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ…, năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã bắt gặp chủ nghĩa Lênin, khi Người được đọc Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I. Lênin đăng trên báo Nhân đạo của Đảng Xã hội Pháp. Khi đó, Người đã reo lên: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”.

          Năm 1925, tại lớp huấn luyện những hạt giống đầu tiên của cách mạng Việt Nam ở Quảng Châu - Trung Quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau khi phân tích các cuộc cách mạng đã diễn ra trên thế giới như cách mạng Pháp, cách mạng Mỹ, cách mạng Tháng Mười Nga, đã khẳng định: “Cách mạng Pháp cũng như cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mạng tư bản, cách mạng không đến nơi, tiếng là cộng hòa và dân chủ, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa. “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công, và thành công đến nơi nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc, tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối như đế quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang bên An Nam… Cách mạng Nga dạy chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất, nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa Mã Khắc Tư và Lênin”.

         Từ việc tin tưởng tuyệt đối chủ nghĩa Mác - Lênin, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, truyền bá và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam, làm nên kỳ tích vĩ đại xây dựng Đảng, giành chính quyền, xây dựng và bảo vệ thắng lợi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hiện thực hóa quyền tự do, bình đẳng, hạnh phúc cho nhân dân…

         Tháng 7/1955, trở lại Liên Xô với tư cách Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vào Điện Cremli thăm phòng làm việc của V.I.Lênin. Tại đây, Người ghi vào sổ lưu niệm: “Lênin, người thầy dạy vĩ đại của cách mệnh vô sản. Cũng là một vị đạo đức rất cao, dạy chúng ta phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính.

         Tinh thần Lênin muôn đời bất diệt”.

         BÀI HỌC

         Đối với mỗi đảng viên cộng sản, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền, điều quan trọng nhất là phải trau dồi đạo đức cách mạng, phải thực hiện cần, kiệm, liêm, chính.

 

Sưu tầm

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 143
  • Hôm nay: 2199
  • Trong tuần: 28,432
  • Tất cả: 3,853,125