Đảng bộ Tân Hùng: Tập trung “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên”
          Nhiệm kỳ qua ngoài việc lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Đảng bộ xã Tân Hùng (huyện Tiểu Cần) còn tập trung cho công tác xây dựng Đảng. Trong đó Đảng bộ luôn chú trọng đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới và góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy xã Tân Hùng luôn bám sát phương châm “Hành động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Sáng tạo, Về đích”

         Theo bà Nguyễn Thị Kiều Diễm - HUV, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hùng cho biết, 5 năm qua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh, chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội. Cụ thể trên lĩnh vực kinh tế xã đã chỉ đạo thành lập được 1 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp có 514 thành viên, vốn thực góp là 1,029 tỷ đồng. Năm 2019 HTX được Liên minh HTX tỉnh xét đưa vào HTX kiểu mẫu. Đến nay cở sở hạ tầng trên địa bàn xã cũng được quan tâm đầu tư mở rộng như Hương lộ 26, xây dựng mới 12km đường nhựa ở các ấp Te Te 1, Te Te 2, Phụng Sa, ấp Nht, ấp Nhì và Trung Tiến với tổng nguồn vốn 279,96 tỷ đồng, đạt 197,33% Nghị quyết. Bên cạnh đó được sự quan tâm hỗ trợ của Ban quản lý dự án SME tỉnh Trà Vinh nguồn vốn 03 tỷ đồng xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả trạm bơm cấp nước phục vụ cánh đồng lớn 192ha tại các ấp Chợ, Te Te 1, ấp Nhứt và Phụng Sa. Điểm nổi bật trên lĩnh vực văn hóa xã hội là xã đã xây dựng thành công xã văn hóa và xã nông thôn mới nâng cao. Trong nhiệm kỳ tỷ lệ hộ nghèo giảm vượt chỉ tiêu nghị quyết, hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 1,18%. Bên cạnh đó các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc được triển khai kịp thời và thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vng, ổn định, công tác đưa quân hàng năm vượt 11% chỉ tiêu trên giao. Trong đó công tác củng cố, xây dựng tổ chức Ðảng ở các chi bộ trực thuộc đã được Đảng ủy nghiêm túc tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Từ đó năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên và có chuyển biến tích cực. Bộ máy hoạt động của chi bộ luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn kịp thời, từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng ở cơ sở.

         Năm 2017 Đảng ủy xã Tân Hùng đã xây dựng và duy trì tốt mô hình hội nghị giao ban Bí thư chi bộ hàng năm ở 02 loại hình chi bộ ấp và chi bộ ngành, sự nghiệp. Kết quả đã tổ chức được 12 cuộc hội nghị, có 623 lượt đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ các Ban của Đảng ủy và đảng viên các chi bộ nơi diễn ra hội nghị dự. Qua đó đã nâng dần chất lượng sinh hoạt của chi bộ và đảng viên. Hàng năm công tác kết nạp đảng viên mới luôn được Đảng bộ chú trọng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 45 đảng viên mới vượt 15% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nâng tổng số đến nay toàn Đảng bộ có 301 đảng viên, trong đó chính thức 292 đồng chí, dự bị 09 đồng chí, dân tộc Khmer 56 đồng chí, nữ 78 đồng chí.

Cán bộ lãnh đạo xã Tân Hùng luôn bám sát tình hình thực tế tại cơ sở

         Trong nhiệm kỳ Đảng bộ luôn quan tâm đến việc đưa cán bộ, đảng viên đi bồi dưỡng, đào tạo sơ cấp, trung cấp chính trị, lớp đảng viên mới, bồi dưỡng về chuyên môn. Theo đó đã đưa 124 đồng chí tham dự các lớp, nhằm nâng cao trình độ, năng lực cấp ủy viên, bí thư chi bộ. Nhờ đó đến nay nhiều cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên đã được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn và tham gia công tác tốt, từ đó chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy có nhiều chuyển biến tích cực, đa số đảng viên đều được phân công nhiệm vụ; công tác quản lý đảng viên chặt chẽ hơn. Ban Chấp hành Đảng bộ còn quan tâm chăm lo đến đời sống đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, đảng viên là hộ cận nghèo thông qua các nguồn vốn vay từ các dự án, các mô hình hùn vốn tại chi bộ với số tiền trên 1,1 tỷ đồng, đã giải quyết cho 42 đảng viên. Điển hình tnguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương, của huyện với số tiền là 356 triệu đồng, đã giúp cho 14 lượt đảng viên vay, vốn hỗ trợ đảng viên nghèo của huyện giải ngân cho 03 đồng chí số tiền 45 triệu đồng, vốn cho mượn xoay vòng của chi bộ ấp Sáu, ấp Te Te 1, giải quyết cho 36 lượt đảng viên mượn, số tiền 744 triệu đồng. Cũng trong nhiệm kỳ qua dân chủ trong Đảng và trong xã hội tiếp tục được phát huy, mở rộng hơn. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc đảm bảo theo quy trình. Nhờ đó đến nay tinh thần đoàn kết trong nội bộ các chi bộ và ngoài quần chúng nhân dân luôn được giữ vững.

         Mặc dù thời gian qua Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung, dồn sức chỉ đạo đạt được những kết quả nêu trên, tuy nhiên trong thực tế vẫn còn một số mặt hạn chế nhất định như năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số chi bộ còn yếu, sức chiến đấu chưa cao; việc phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh xảy ra tại đơn vị, địa phương còn chậm. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên. Một số cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị chưa thật sự vững vàng. Bên cạnh đó vai trò tiên phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn yếu. Một số đảng viên vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên thường xuyên vắng sinh hoạt lệ chi bộ. Việc lựa chọn và giới thiệu quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng chất lượng chưa đảm bảo, một số đảng viên còn xem nhẹ chế độ sinh hoạt lệ. Ở một vài chi bộ phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nội dung, chế độ sinh hoạt Chi ủy, Chi bộ chậm được đổi mới.

Tân Hùng đổi mới phong cách làm việc và tiếp công dân

         Nhằm tiếp tục củng cốnâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới Đảng bộ xã Tân Hùng đề ra mục tiêu là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên. Tăng cường công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong các hoạt động của Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là sinh hoạt chi bộ. Triển khaitổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Quy định số 2766-QĐ/HU, ngày 17/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong huyện”; Quy định số 4842-QĐ/TU, ngày 30/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu các cấp, các ngành trong quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị”. Riêng đối với các chi bộ trực thuộc cần phải coi trọng công tác dân vận; nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, quần chúng tại đơn vị, địa phương mình, đồng thời phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh.

 Bài, ảnh: Quốc Việt - Khắc Phú

image advertisement

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 2 351
  • Tất cả: 7263224
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TIỂU CẦN
- Đơn vị quản lý: UBND huyện Tiểu Cần - Khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính:
1. Ông Lê Chí Thảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần, Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử
2. Ông Trương Văn Đoàn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Phó Trưởng Ban Biên tập thường trực Trang thông tin điện tử
Điện thoại: 0294.3822070 - Fax: 0294.3612518. Email: tieucan@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "tieucan.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang