Lãnh đạo Huyện ủy

 

1. Ông NGUYỄN VĂN PHƯƠNG - TUV, Bí thư Huyện ủy

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/7/1977

- Giới tính: Nam.

- Quê quán: Ấp Định Hòa, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

- Nơi ở hiện nay: Ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

- Dân tộc: Kinh.

- Tôn giáo: Không.

- Ngày vào Đảng: 20/6/2003

- Ngày chính thức: 20/6/2004

 

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

Bí thư là người đứng đầu Huyện ủy, chịu trách nhiệm cao nhất trước Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy; cùng Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Tỉnh ủy, trước Đảng bộ và Nhân dân trong huyện về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực ở địa phương và chịu trách nhiệm trực tiếp về những công việc được phân công. Bí thư Huyện ủy có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Chủ trì các công việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy; chủ trì và kết luận các hội nghị của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy; chủ động đề xuất, trao đổi trong Thường trực Huyện ủy những vấn đề lớn, quan trọng để đưa ra Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy thảo luận, quyết định.

2. Chỉ đạo tổ chức quán triệt trong Đảng bộ, Nhân dân và trực tiếp tổ chức quán triệt trong Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chỉ đạo và định hướng chuẩn bị những đề án quan trọng nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để trình Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận, quyết định.

3. Tập trung chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu và lĩnh vực công tác khó khăn, phức tạp nhất; trực tiếp nắm và chỉ đạo những vấn đề cơ mật về quốc phòng - an ninh, đối ngoại, về công tác bảo vệ Đảng; giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện theo quy định.

4. Chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt theo quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và chịu trách nhiệm về công tác tư tưởng chính trị, tổ chức, cán bộ của địa phương; trực tiếp chỉ đạo công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học và xây dựng lý luận; trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ trì việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo Huyện ủy, việc chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định; trực tiếp chỉ đạo cơ quan Tổ chức - Nội vụ chuẩn bị nội dung về công tác cán bộ để thông qua Thường trực Huyện ủy và trình Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thẩm tra những cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý khi có vấn đề cần xem xét về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay theo quy định.

5. Chủ động kiến nghị với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện các biện pháp để cải tiến và đổi mới phương thức lãnh đạo của Huyện ủy; bảo đảm cho sinh hoạt của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy được thực hiện đúng quy chế, đúng nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Giữ vững đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Huyện ủy và trong toàn Đảng bộ.

6. Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết theo định kỳ việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chỉ đạo tổng kết các mặt công tác lớn của địa phương; thay mặt Huyện ủy báo cáo với Tỉnh ủy và thông báo cho cấp dưới về tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và hoạt động của Huyện ủy theo đúng chế độ quy định; khi cần thiết trực tiếp báo cáo với Tỉnh ủy về tình hình của địa phương và phải chịu trách nhiệm cá nhân về những nội dung báo cáo đó.

7. Chỉ đạo đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy giải quyết công việc hàng ngày của Đảng bộ; phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; khi cần thiết được yêu cầu các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy, các cán bộ, đảng viên báo cáo về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; thay mặt Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ký các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

8. Các quyết định xử lý mang tính chất lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy do Văn phòng Huyện ủy và Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện thông báo bằng văn bản, trừ trường hợp Bí thư Huyện ủy chỉ đạo trực tiếp.

 

2. Bà NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

- Ngày, tháng, năm sinh: 16/9/1979. 

- Giới tính: Nữ.

- Quê quán: Tập Ngãi, Tiểu Cần, Trà Vinh.

- Nơi ở hiện nay: ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

- Dân tộc: Kinh.

- Tôn giáo: Không.

- Ngày vào Đảng: 03/11/2003

- Ngày chính thức: 03/11/2004

 

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

Phó Bí thư Huyện ủy cùng với Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Thường trực Huyện ủy; đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về những công việc được phân công. Phó Bí thư thường trực Huyện ủy có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Chỉ đạo việc chuẩn bị, thẩm định dự thảo quy chế, chương trình làm việc toàn khóa của Huyện ủy; chương trình công tác năm, 6 tháng, quí, tháng của Ban Thường vụ Huyện ủy; chương trình kiểm tra, giám sát năm của Huyện ủy và tổ chức chỉ đạo việc thực hiện quy chế, các chương trình công tác đã đề ra. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, chương trình tất cả các cuộc họp, hội nghị của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các cuộc làm việc với các đoàn, tổ công tác của Tỉnh ủy.

2. Điều hành để giải quyết công việc hàng ngày của Đảng bộ. Trực tiếp giải quyết những công việc do Bí thư Huyện ủy ủy nhiệm; thay mặt Bí thư Huyện ủy xử lý công việc khi Bí thư Huyện ủy đi vắng.

3. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy (trừ công tác cán bộ do Bí thư Huyện ủy chỉ đạo) và phụ trách chỉ đạo cơ quan Văn phòng Huyện ủy và Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện (lĩnh vực Đảng); phối hợp công tác giữa các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của Huyện ủy. Chủ trì cùng với các đồng chí Ủy viên Thường vụ phụ trách lĩnh vực xử lý những việc cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan hoặc những việc do các đồng chí Ủy viên Thường vụ phụ trách lĩnh vực đề nghị.

4. Trực tiếp chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể như: Công tác tư tưởng; công tác thi đua, khen thưởng trong Đảng; công tác ứng dụng công nghệ - thông tin trong hệ thống các cơ quan Đảng; việc cán bộ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Đảng và Nhà nước; công tác tài chính Đảng và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, công tác lưu trữ, cơ yếu, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo mật theo quy định; thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy ký một số văn bản của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy theo Quy chế làm việc của Huyện ủy và sự phân công của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

5. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và chủ động báo cáo kết quả việc thực hiện các kết luận của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy với Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy.

6. Chịu tránh nhiệm chính chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, cơ quan Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy để nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và của Huyện ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; công tác dân vận của Đảng; chỉ đạo giải quyết các vấn đề về dân tộc, tôn giáo theo sự phân công của Thường trực Huyện ủy.

7. Chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trong sạch, vững mạnh, thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng và các quy định của Ban Bí thư, của Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở. Chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; công tác tự phê bình, phê bình trong Đảng và trước quần chúng nhân dân; cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, sinh hoạt cấp ủy cơ sở.

8. Chỉ đạo việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy tham mưu, đề xuất về kết nạp đảng viên, khen thưởng, kỷ luật tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết, nhân rộng những điển hình tiên tiến về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

9. Thường xuyên trao đổi, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong công tác chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; phối hợp chỉ đạo giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc ở cơ sở.

10. Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, các cấp ủy trực thuộc và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy ký các văn bản về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, các văn bản khác theo Quy chế làm việc của Huyện ủy và theo sự phân công của đồng chí Bí thư Huyện ủy.

 

3. Ông NGUYỄN VĂN HÙNG - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1976.

- Giới tính: Nam.

- Quê quán: Ấp 7, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

- Nơi ở hiện nay: Ấp 7, xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

- Dân tộc: Kinh.

- Tôn giáo: Không.

- Ngày vào Đảng: 01/8/2008.

- Ngày chính thức: 01/8/2009.

 

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng với Bí thư và Phó Bí thư Huyện ủy chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc và hoạt động của Thường trực Huyện ủy, đồng thời chịu trách nhiệm chính và trực tiếp về những công việc được phân công. Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy về toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện và của hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật; cùng với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên công tác tại Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo xây dựng bộ máy chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Có trách nhiệm xây dựng cơ quan, cùng Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong khối Nhà nước vững mạnh về tư tưởng chính trị, đạo đức, phẩm chất, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

2. Chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện chính sách, pháp luật Nhà nước trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận, chủ trương của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện và của Tỉnh ủy, Trung ương về những vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức và cán bộ thuộc quyền. Chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch hàng năm và 05 năm; chỉ đạo xây dựng các đề án cụ thể về kinh tế - xã hội và ngân sách, về quốc phòng - an ninh, về hợp tác, liên doanh, liên kết với nước ngoài… để đưa ra hội nghị Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận, quyết định theo chương trình làm việc.

3. Chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trực tiếp tiếp công dân định kỳ, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác cải cách hành chính; công tác thi đua - khen thưởng; công tác dân vận của chính quyền và công tác đối ngoại ở địa phương; tham gia Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự huyện; trực tiếp phụ trách Đảng ủy Công an; chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh trên địa bàn và các công việc chỉ đạo, điều hành chủ yếu của Ủy ban nhân dân huyện cho Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

4. Trước khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định cho tiến hành thanh tra đột xuất ngoài kế hoạch thanh tra hàng năm đã được phê duyệt, phải trao đổi thống nhất với Thường trực Huyện ủy. Khi kết thúc thanh tra đối với những vấn đề có liên quan đến cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý, báo cáo Thường trực Huyện ủy trước khi công bố kết luận thanh tra (đảm bảo đúng pháp luật).

5. Các nguồn bổ sung cho ngân sách huyện từ ngân sách Trung ương, tỉnh ngoài dự toán và từ các nguồn khác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy, khi cần thiết báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

6. Báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy cho ý kiến đối với các dự án đầu tư, công trình theo Khoản 4 Điều 2 và Khoản 4 Điều 3 của quy chế này. Định kỳ hàng quí hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo Thường trực Huyện ủy (khi cần thiết báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy) kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn.

7. Hàng tuần và khi cần thiết, báo cáo tình hình với đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy về hoạt động của Ủy ban nhân dân và công tác lãnh đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện; báo cáo những chủ trương, chính sách chỉ đạo mới của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh; chủ động đề xuất những vấn đề thuộc trách nhiệm và phạm vi công tác của Ủy ban nhân dân huyện cần báo cáo xin ý kiến Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ hoặc Huyện ủy trước khi quyết định; phối hợp chặt chẽ với đồng chí Phó thư thường trực trong xử lý công việc để bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, điều hành giữa Đảng với chính quyền để xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.

 

 

image advertisement

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 2 350
  • Tất cả: 7263223
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TIỂU CẦN
- Đơn vị quản lý: UBND huyện Tiểu Cần - Khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính:
1. Ông Lê Chí Thảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần, Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử
2. Ông Trương Văn Đoàn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Phó Trưởng Ban Biên tập thường trực Trang thông tin điện tử
Điện thoại: 0294.3822070 - Fax: 0294.3612518. Email: tieucan@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "tieucan.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang