Tiểu Cần: Phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng quê hương

          Huyện Tiểu Cần nằm cách trung tâm tỉnh Trà Vinh 24km; phía Đông giáp huyện Châu Thành, phía Tây giáp huyện Cầu Kè và một phần huyện Cù Lao Dung của tỉnh Sóc Trăng, phía Nam giáp huyện Trà Cú và phía Bắc giáp huyện Càng Long. Huyện có 09 xã và 02 thị trấn với 80 ấp, khóm; diện tích tự nhiên 22.723ha, dân số 108.474 người. Tiểu Cần cũng là nơi hội tụ, sinh sống của đồng bào 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, trong đó dân tộc Khmer 35.731 người, chiếm 32,93%; dân tộc Hoa 1.171 người, chiếm 1,08% so với dân số chung của huyện. 

 

         Trên địa bàn huyện hiện 03 tôn giáo chính gồm Phật giáo, Công giáo và Cao đài với tổng số 45 cơ sở thờ tự gồm 15 chùa Phật giáo Nam tông, 08 chùa Phật giáo Bắc tông, 11 Nhà thờ, 02 Nhà nguyện, 04 Thánh thất Cao đài, 03 Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam và 02 điểm nhóm Tin lành. Với đặc điểm về dân cư, dân tộc đã đem lại cho Tiểu Cần sự phong phú về văn hóa, phong tục, tập quán. Các dân tộc có điểm chung là cùng đoàn kết làm ăn, sinh sống, tạo thuận lợi cho sự phát triển về kinh tế - xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn. Bên cạnh đó các hoạt động lễ hội truyền thống, phong tục tập quán, tín ngưỡng trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn được bảo tồn và phát huy.

         5 năm qua, với sự quyết tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự điều hành của UBND huyện, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và cấp ủy, chính quyền địa phương, cộng với sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số, nên nhìn chung đến nay kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào các dân tộc không ngừng phát triển. Những năm qua cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 05 năm đạt 10,83%/năm. Thu nhập bình quân đầu người của huyện tính đến cuối năm 2023 đạt 82,6 triệu đồng/người/năm, tăng 40,5 triệu đồng so với năm 2019. Đến nay trên địa bàn huyện các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh luôn tiếp tục được đầu tư làm cho bộ mặt đô thị và nông thôn ngày thêm khởi sắc; quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững và ổn định; tỷ lệ hộ nghèo giảm. Năm 2023 toàn huyện còn 163 hộ nghèo, chiếm 0,55% dân số, trong đó hộ nghèo là người dân tộc Khmer có 63 hộ chiếm 0,68%; có 720 hộ cận nghèo, chiếm 2,44% trong đó hộ cận nghèo là người dân tộc Khmer có 313 hộ chiếm 3,35%. Như vậy hộ nghèo năm 2023 giảm so với năm 2019 là 294 hộ. Trong 5 năm qua huyện đã giới thiệu việc làm cho 892 thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Ngoài ra hiện nay các giá trị văn hóa, đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc được quan tâm bảo tồn, giữ gìn và không ngừng phát huy; khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường. 

         Chỉ tính từ năm 2019 đến nay, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra chương trình hành động, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiều chính sách về dân tộc. Cụ thể như thực hiện chương trình 135 của Chính phủ, năm 2019 huyện đã đầu tư xây dựng 10 công trình đường đanl, chiều dài 1.500m ở các xã Tập Ngãi, Ngãi Hùng, Tân Hòa và thị trấn Tiểu Cần, đã giải ngân 2 tỷ đồng. Nhờ đó, một số vùng nông thôn nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ngày càng phát triển và góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp. Ngoài ra cũng từ Chương trình 135 của Chính phủ đã hỗ trợ cho 21 hộ hưởng lợi thực hiện dự án nuôi bò sinh sản, với tổng kinh phí 227 triệu đồng, trong đó vốn thuộc Chương trình 135 là 215 triệu đồng và Nhân dân đối ứng 12 triệu đồng, góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện các mặt kinh tế - xã hội của địa phương.

         Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg, ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay toàn huyện có 152 lượt người được bầu chọn là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (trong đó dân tộc Kinh 27 lượt người, dân tộc Khmer 118 lượt người và dân tộc Hoa 07 lượt người). Đồng thời, huyện còn triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2023 - 2025. Bên cạnh đó, huyện đã xét chọn 15 người uy tín tiêu biểu đi tham quan học tập kinh nghiệm ở các tỉnh và Thủ đô Hà Nội. Ngoài ra huyện còn tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác vận động, tập hợp người có uy tín, xây dựng được lực lượng nòng cốt vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; tạo điều kiện để người có uy tín phát huy tốt vai trò trên các lĩnh vực đời sống xã hội, hướng dẫn, động viên đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác hòa giải, vận động Nhân dân hiến đất, vật kiến trúc, cây trái hoa màu, xây dựng nông thôn mới…

         Còn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020, huyện Tiểu Cần tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc nhất về đời sống, sản xuất, từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn. Theo đó đã có 53 hộ được vay vốn, với số tiền 481,5 triệu đồng để giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề; lắp đặt đồng hồ nước và cấp bồn chứa nước sinh hoạt. Nhờ vậy đã góp phần tạo điều kiện cho các hộ nghèo ở các xã, ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất; chủ động hơn về nguồn nước trong sinh hoạt, nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

         Riêng về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, trong giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025, huyện Tiểu Cần đã quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chương trình này, góp phần làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao đời sống văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể, huyện đã thực hiện giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho tổng số 91 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, với số tiền 1 tỷ 282 triệu đồng, trong đó hỗ trợ nhà ở cho 15 hộ; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 52 hộ và hỗ trợ nước sinh hoạt cho 24 hộ. Xây dựng mới 08 công trình đường nhựa giao thông nông thôn chiều ngang 3,5m, tổng chiều dài hơn 4,6km, với tổng mức đầu tư 20 tỷ 760 triệu đồng, tại các xã Phú Cần, Tập Ngãi, Hùng Hòa, Long Thới; đồng thời sửa chữa đường giao thông nông thôn ở xã Hiếu Tử và Hiếu Trung. Các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ tốt cho sản xuất và đời sống của Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra cũng từ nguồn vốn chương trình này huyện đã mở được 18 lớp đào tạo nghề, có 450 học viên tham gia và được trang bị những kiến thức cơ bản về chăn nuôi, trồng trọt nhằm tạo thêm việc làm, tăng thu nhập ổn định cuộc sống gia đình.

anh tin baianh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Một số hình ảnh hoạt động trên các lĩnh vực trong đồng bào dân tộc thiểu số

trên địa bàn huyện Tiểu Cần

         Ông Thạch Mạnh - Người dân ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử bày tỏ: “Tui là người dân ở đây, hồi trước đường lộ này khó đi qua, đi lại. Bây giờ có đường lộ thuận tiện cho bà con đi chợ hoặc đi làm gì xa xôi cũng rất là dễ, chuyển hàng hóa, lúa thóc này nọ cũng dễ. Con cháu đi học cũng rất là dễ; nuôi bò, nuôi heo này nọ vận chuyển cũng rất là dễ; nước sạch bây giờ kéo tới nhà cũng rất là dễ. Bộ mặt nông thôn giờ cũng phát triển lắm”.

         Thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, huyện đã giải ngân cho 20 hộ có nhu cầu vay vốn để chuyển đổi nghề, với tổng số tiền 740 triệu đồng. Nhìn chung nguồn vốn vay đã được các hộ hưởng lợi sử dụng đúng mục đích, đem lại hiệu quả cao.

         Về thực hiện một số chính sách khác như chính sách đối với đồng bào dân tộc Khmer, những năm qua huyện luôn quan tâm tổ chức hoạt động nhân các dịp lễ, tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer như Chôl Chnam Thmây, Sêne Đôlta. Qua các lần họp mặt và tổ chức nhiều đoàn thăm tặng quà, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và các ngành đã tổ chức tặng hơn 2.713 phần quà cho các đối tượng là cán bộ hưu, chùa Khmer, gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là người dân tộc Khmer trên địa bàn huyện, tổng giá trị các phần quà hơn 1 tỷ 700 triệu đồng. Ngoài ra việc tổ chức lễ, hội của đồng bào dân tộc Khmer luôn được huyện chỉ đạo tổ chức theo đúng phong tục, tập quán, trên tinh thần vui tươi, đoàn kết, tiết kiệm và an toàn. Đặc biệt vào dịp Lễ hội Ok Om Bok hàng năm, UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện và các ngành có liên quan phối hợp các xã, thị trấn tổ chức các giải thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian và tham gia thi đấu giải đua ghe Ngo do tỉnh Trà Vinh tổ chức. Qua các hoạt động nhằm góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, tinh thần tương thân, tương ái của đồng bào dân tộc Khmer.

         Đại đức Sơn Hòa - Cả nhì chùa Phnô Krom, ấp Ô Trôm, xã Hiếu Tử nói: “Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, phật tử ở đây có cuộc sống an vui và trong các dịp lễ hội phật tử luôn chấp hành theo đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phải sống tốt đời, đẹp đạo. Rất là cảm ơn Đảng, Nhà nước luôn quan tâm cho chùa, có dịp lễ luôn qua chùa hỏi thăm quý sư và chúc đồng bào dân tộc có một cuộc sống ấm no hạnh phúc và đón lễ vui vẻ tốt đẹp. Tình đoàn kết dân tộc rất là êm đẹp và an vui cùng nhau tạo dựng cuộc sống tốt”.

         Bên cạnh đó từ năm 2019 trên địa bàn huyện đã được tỉnh đầu tư xây dựng nhà hỏa táng tại chùa Phnô Pring, ấp Cầu Tre, xã Long Thới với kinh phí 750 triệu đồng và xây dựng cơ sở hỏa táng tập trung tại ấp Cây Hẹ xã Phú Cần với kinh phí 45 tỷ đồng. Đến nay các công trình đã hoàn thành góp phần bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm, tiết kiệm đất đai và hướng tới phát triển bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điểm nổi bật trong hoạt động tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Khmer là mới đây vào cuối năm 2023 chùa Ô Chhuc ấp Ngãi Hòa, xã Tập Ngãi đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 1550/QĐ-UBND, ngày 12/10/2023 của UBND tỉnh.

         Còn đối với đồng bào dân tộc Hoa, những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cũng luôn quan tâm tạo mọi điều kiện nhằm bảo tồn, phát huy phong tục tập quán, bản sắc dân tộc của đồng bào dân tộc Hoa, nhất là xây dựng và trùng tu các điểm tín ngưỡng, góp phần tăng thêm nét đẹp truyền thống văn hóa của địa phương. Năm 2020 Thiên Hậu Cung ở Khóm 5 thị trấn Tiểu Cần đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh theo Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 và đang trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận cấp Quốc gia. Nhìn chung đồng bào người Hoa trên địa bàn huyện luôn tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương, nhất là phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới và đô thị văn minh. Hội tương tế người Hoa thị trấn Tiểu Cần luôn hoạt động tốt, tích cực tham gia thực hiện các phong trào ở địa phương, nhất là việc tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, giúp cho người dân có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo của huyện.

         Không những tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số được phát triển về mọi mặt, những năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy Tiểu Cần còn lãnh, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm công tác tạo nguồn quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số theo hướng chuẩn hóa về trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nhiều cán bộ trẻ, cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số có chiều hướng phát triển đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện cho cả trước mắt và lâu dài. Cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, có 03 đồng chí người dân tộc Khmer là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, chiếm 7,32%; cấp cơ sở có 29 đồng chí dân tộc Khmer là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn, chiếm 10,51%, trong đó có 08 đồng chí Ban Thường vụ là dân tộc Khmer, chiếm 11,13%. Hiện nay trên địa bàn huyện người dân tộc thiểu số được bố trí nhiều chức danh ở huyện và các xã, thị trấn.

         Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác dân tộc trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó sự đồng thuận quyết tâm cao của Nhân dân trong huyện nói chung, đồng bào Khmer - Hoa nói riêng, là nền tảng vững chắc để hướng tới tương lai xây dựng phát triển huyện nhà ngày càng giàu đẹp, Nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhìn chung các chỉ tiêu của Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tiểu Cần lần thứ III nhiệm kỳ 2019 - 2024 đề ra đến nay cơ bản đã được hoàn thành. Đến nay đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được nâng lên, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được phát huy; giải quyết có hiệu quả các vấn đề trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định, đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, góp phần để huyện Tiểu Cần xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao, đang tiếp tục hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị loại IV và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh.

         Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tiểu Cần lần thứ IV nhiệm kỳ 2024 - 2029 có chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”. Từ chủ đề này Đảng bộ, chính quyền và đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Tiểu Cần sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quan điểm của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nguyên tắc “Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển”. Bên cạnh đó huyện sẽ huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư hạ tầng cơ sở, chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc, tạo bước chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao mức sống và trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy những bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn.

 Bài, ảnh: Khắc Phú - An Oanh

image advertisement

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 167
  • Trong tuần: 1 979
  • Tất cả: 7268843
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TIỂU CẦN
- Đơn vị quản lý: UBND huyện Tiểu Cần - Khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
- Chịu trách nhiệm chính:
1. Ông Lê Chí Thảo - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần, Trưởng Ban Biên tập Trang thông tin điện tử
2. Ông Trương Văn Đoàn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Phó Trưởng Ban Biên tập thường trực Trang thông tin điện tử
Điện thoại: 0294.3822070 - Fax: 0294.3612518. Email: tieucan@travinh.gov.vn
Ghi rõ nguồn "tieucan.travinh.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này. Designed by VNPT
Chung nhan Tin Nhiem Mang