Tiểu Cần: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW8 (khóa XIII) cho cán bộ chủ chốt

           Ngày 23/10/2023, Huyện ủy Tiểu Cần tổ chức phổ biến, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (diễn ra từ ngày 02 - 08/10/2023) cho cán bộ chủ chốt các ban, phòng, ngành huyện và các xã - thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Báo cáo viên cấp tỉnh trực tiếp truyền đạt các nội dung trọng tâm của hội nghị.
 

Cán bộ chủ chốt nghe Thông báo nhanh kết quả HN TW8 khóa XIII

Đ/c Nguyễn Văn Phương - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Báo cáo viên cấp tỉnh

 truyền đạt các nội dung Hội nghị TW8

         Theo đó, các cán bộ chủ chốt được nghe Bí thư Huyện ủy thông báo nhanh 10 vấn đề trọng tâm đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp bàn, cho ý kiến tại Hội nghị Trung ương 8 đó là: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, Ngân sách Nhà nước năm 2023, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026, gắn với lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quy hoạch Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội khóa XIV của Đảng. Công tác cán bộ. Báo cáo những công việc quan trọng được Bộ Chính trị giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị TW8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến giữa Hội nghị TW9 khóa XIII. Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2022.

Cán bộ chủ chốt huyện, xã - thị trấn tham dự HN thông báo nhanh

kết quả HN TW8 - Khóa XIII

         Sau 7 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII đã hoàn thành chương trình làm việc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phát biểu bế mạc hội nghị và kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 8, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Tin, ảnh: An Oanh - Quang Minh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 64
  • Hôm nay: 658
  • Trong tuần: 52,045
  • Tất cả: 5,726,922