Tiểu Cần: Hoàn thành việc triển khai Nghị quyết TW5 (khóa XIII) và Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

       Tính đến ngày 22/9/2022, huyện Tiểu Cần đã hoàn thành công tác triển khai, học tập 04 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và những nội dung cốt lõi trong Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, với tổng số 15 cuộc, có hơn 3.320 cán bộ, đảng viên tham dự.

Lãnh đạo Huyện ủy, BTG Huyện ủy và đảng viên tại HN

triển khai NQTW5 và Tác phẩm của TBT Nguyễn Phú Trọng

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

phát biểu yêu cầu của đợt học tập nghị quyết

Đảng viên các ban, phòng ngành huyện tham dự học tập NQ

         Tại các đợt triển khai, cán bộ đảng viên được nghe báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện làm rõ thêm một số nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Đ/c Nguyễn Minh Thành - Trưởng BTG Huyện ủy, Giám đốc

Trung tâm Chính trị huyện triển khai NQTW5

Đảng viên các ban, phòng ngành huyện tham dự học tập NQ

         Đối với Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các báo cáo viên cũng bóc tách ra những vấn đề cốt lõi nhất trong 3 phần chính của tác phẩm, đó là: Việc chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và khẳng định nhận thức mới của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Tổng kết thực tiễn để đánh giá và khẳng định sự đúng đắn của việc chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Nhận thức về lý luận và tổng kết thực tiễn, đưa ra nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, Tổng Bí thư cũng xác định 05 mục tiêu của đấu tranh cách mạng để hướng tới một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người; Phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội; Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, “cá lớn nuốt cá bé” vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm; Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn và hủy hoại môi trường; Chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân, do Nhân dân và phục vụ lợi ích của Nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có… Những mục tiêu tốt đẹp đó chính là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội và cũng chính là mục tiêu, con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và Nhân dân ta đã lựa chọn. Điều này là cơ sở để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt NQTW5 và Tác phẩm

của TBT Nguyễn Phú Trọng

         Theo kế hoạch, Huyện ủy Tiểu Cần sẽ chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể huyện và Đảng ủy các xã - thị trấn tiếp tục nghiên cứu, biên soạn những nội dung trọng tâm của 04 Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) và những điểm cốt lõi trong Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để triển khai sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và quần chúng Nhân dân trong thời gian tới.

                                                       Tin, ảnh: An Oanh - Chí Hẹn

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 79
  • Hôm nay: 289
  • Trong tuần: 37,534
  • Tất cả: 3,288,292